Article Detail

مقدمه:
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ و داروﻳﻲ، ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ .Foeniculum vulgare Mill اﺳﺖ، ﻛﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻧﻴﺎز آبیﻛﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه می‌اﻓﺰاﻳﺪ. رازﻳﺎﻧﻪ در ﻛﺘﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم «رازﻳﺎﻧﺞ» ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف ایران «رازﻳﺎﻧﻪ» و « ﺑﺎدﻳﺎن ﺳﺒﺰ »، در زﺑﺎن روﻣﻲ ﻛﻬﻦ ﺑﻪ «ﺷﻤﺎر» و در ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ «ﺷﻤﺮ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﺑﻪ رازﻳﺎﻧﻪ در فرانسوی Fenouil و در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ Fennel ﮔﻔﺘﻪ می‌ﺷﻮد. رازﻳﺎﻧﻪ داراي ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از گونهﻫﺎي آن Foeniculum vulgare Mill. اﺳﺖ ﻛﻪ برگﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻳﻪ در ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﺮان ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زراﻋﻲ و وﺣﺸﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ‌شود. اﺳﺎﻧﺲ رازﻳﺎﻧﻪ به دلیل داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ضدمیکروبی  و ﺿﺪ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﻼوﻧﻮئیدﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦﻫﺎﺳﺖ، در اﻧﻮاع ﻣﻮاد غذاﻳﻲ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ‌دﻫﻨﺪه نیز اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺎري ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ داﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. میزان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ دانه رازیانه 830 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان تولید حدود 5 درصد این ﻣﻘﺪار ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه بزرگ آن است. 
اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از رازیانه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﻳﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ، آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. تمام پیکر رازیانه ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮده و داﻧﺔ آن ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه‌ي اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺎﻧﺲ را آﻧﺘﻮل (50 تا 75 درصد) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﺪ. از ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮة اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در داروﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪاواي ﺳﺮﻓﻪ، دل درد، ﻧﻔﺦ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﺎدران ﺷﻴﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ با بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی در بین 10 کشور عمده تولید کننده رازیانه گزارش نمودند که ایران بر اساس ﺷﺎﺧﺺ‌های RCA و RSCA در ﺻﺎدرات ﻳرازیانه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ و ﺷﺸﻢ را داراﺳﺖ و نتاﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از سایر ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎ ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان از مزیت نسبی در ﺻﺎدرات رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار میﺑﺎﺷﺪ و این ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺪرت رقابتی در سطح بین‌المللی را دارد.

ﮔﻴﺎهﺸﻨﺎﺳﻲ
رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ گیاهی دو ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ از جنس رازیانه (Foeniculum)، تیره چتریان (Apiaceae) و راسته آپیالس  (Apiales)اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ  ﻧﻮع اﻫﻠﻲ آن، ﮔﻴﺎﻫﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم‌‌ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ در گیاه رازﻳﺎﻧﻪ را 2n=22 ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي رﻳﺸﻪ ﺿﺨﻴﻢ، دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ، ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و داراي ﺑﻮي ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ. ﺳﺎﻗﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺎﺋﻢ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ‌اي، ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ، ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 150 تا 200 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺮگ میﺑﺎﺷﺪ. برگﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه، ﺷﺎداب، ﻇﺮﻳﻒ و داراي ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ‌ﻫﺎي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻣﺒﺮگ‌ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻼف ﭘﻴﺪا می‌ﻛﻨﺪ. ﮔﻞ‌ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و زرد رﻧﮓ رازﻳﺎﻧﻪ در  اﻧﺘﻬﺎي ساقه‌ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﭼﺘﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻴﻮه رازﻳﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎرﻳﻚ، دراز اﺳﺘﻮاﻧﻪ‌ای دارد. اﺑﻌﺎد آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ آن ﺑﻲ‌ﻛﺮك، ﺷﻴﺎردار، ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، زرد روﺷﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل 6 تا 19 میلی‌متر و به عرض 2 تا 3 میلی‌متر اﺳﺖ. ﻃﻌﻢ داﻧﻪ رازﻳﺎﻧﻪ ﻣﻌﻄﺮ، کم و ﺑﻴﺶ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺑﻮي آن ﻣﻼﻳﻢ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎزه ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ. ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻠﻲ رازﻳﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺄ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺑﺮگ، شبیه ﺑﻪ ﺷﻮﻳﺪ است وﻟﻲ ﺑﻮي ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﻄﺒﻮع، ﺳﺎﻗﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ و رﻳﺸﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ آن را از ﺷﻮﻳﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد.
ﻣﺒﺪا و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  
رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ در  ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﭼﻴﻦ، ﺟﻤﻬﻮري دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ، اﺗﻴﻮﭘﻲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻫﺎﻳﻴﺘﻲ، ﻋﺮاق، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ژاﭘﻦ، ﻣﻜﺰﻳﻚ،  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، وﻧﺰوﺋﻼ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﻛﺰ اروﭘﺎ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ (ﻫﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ) و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮزﻳﻞ و آرژاﻧﺘﻴﻦ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮد. 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻮن اﻟﺒﺮز در ارﺗﻔﺎﻋﺎت 700 تا 750 ﻣﺘﺮي، ﮔﺮﮔﺎن، ﺣﺎﺟﻲ ﻟﻨﮓ ارﺗﻔﺎع 200 ﻣﺘﺮي، رحیم‌آﺑﺎد ﺑﻴﻦ ﻓﺎرﺳﻴﺎن و اﻣﺎم ﺷﻬﺮ در 550 ﻣﺘﺮي،  مراوه ﺗﭙﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﭘﻨﺠﺎب در دره ﻫﺮاز، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ارﺗﻔﺎع 1000 ﻣﺘﺮي، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﮔﻴﻼن، ﺷﻤﺎل ﻣﻨﺠﻴﻞ، ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ، در ﺑﻠﻮچستان می‌روﻳﺪ. اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺳﺎن، ﻫﻤﺪان، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻛﺮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


 

ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ  
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎ، اﻧﺪام‌ﻫﺎي ﺧﺎص ﻳﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎص از رﺷﺪ و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻘﺎ و ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻋﻤﺪه‌ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ‌ﻫﺎ و ﺳﺰﻛﻮﺋﻲﺗﺮﭘﻦ‌ﻫﺎ، ﻓﻨﻴﻞ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﺋﻴﺪ‌ﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ‌ﻫﺎ، ﭘﻴﺮاﻧﻮﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ‌ﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ،  ﺗﺎﻧﻦ‌ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  
اسانس 
دانه‌هاي اين گياه حاوي 3 درصد اسانس مي‌باشد كه در بين اين تركيبات اسانسي، ترانس آنتول عمده‌ترين تركيب (50 تا 75 درصد) است. از ديگر تركيبات اسانسي اين گياه مي‌توان به ترانس آنيسول، استراگول، فنكون و 1 -اُكتن 3 -اُل اشاره نمود. همچنين اسانس اين گياه شامل: آلفا پينن، كامفن، پاراسيمن، ميرسن، ليمونن، آلفا و بتا-فلاندرن مي‌باشد. دسته تركيبات موجود در اسانس گياه شامل منوترپن‌هاي هيدروكربن‌دار، منوترپن‌هاي اكسيژن‌دار و فنيل پروپانوئيدها مي‌باشد.
اسيدهاي چرب 
دانه‌هاي اين گياه حاوي حدود 20 درصد اسيدهاي چرب مي‌باشد. يكي از مشخصه‌هاي روغن رازيانه وجود تركيب پتروسيلينيك اسيد در آن مي‌باشد. روغن دانه رازيانه حاوي اسيد لينولئيك (9/54 درصد)، پالميتيك اسيد (4/5 درصد) و اولئيك اسيد (4/5 درصد) مي‌باشد. 
تركيبات فنلي 
دانه اين گياه علاوه بر تركيبات ذكر شده حاوي مواد فنلي مي‌باشد كه عمده‌ترين آن‌ها شامل 3 -كافئول كوئينيك اسيد، 4 - كافئول كوئينيك اسيد، 5،1 -دي كافئول كوئينيك اسيد، رزمارينيك اسيد، اريوديكتيول- 7 -روتينوزيد، است. علاوه بر اين دانه رازيانه حاوي مشتقات هيدروكسيل سيناميك اسيد نيز مي‌باشد.
فلاونوئيدها 
فلاونوئيدها به عنوان يكي از مهم‌ترين دسته تركيبات به شكل عمده در گياهان خانواده چتريان (Apiaceae)   وجود دارد. از جمله اين تركيبات مي‌توان به كوئرستين، روتين و ايزوكوئرستين اشاره نمود. همچنين در دانه اين گياه فلاونوئيدهاي گليكوزيله نيز وجود دارد كه از جمله آن‌ها كوئرستين- 3 -گالاكتوزيد، كامپفرول-3 -روتينوزيد و كامپفرول- 3 -گالاكتوزيد است.
پلي‌استيلن‌ها 
اين دسته از تركيبات به عنوان يك نشانگر در طبقه‌بندي گياهان خانواده چتريان (Apiaceae) حائز اهميت مي‌باشد. فالكارينول و فالكارين ديول به ميزان بسيار كم (كمتر از 3/0 ميليگرم در گرم) در گياه وجود دارند. از ديگر تركيبات موجود در دانه گياه فالكارين ديول - 3 -استات مي‌باشد.

طریقه مصرف رازیانه

ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﻮﻟﻨﺞ ﺑﺎ رازﻳﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻗﻮﻟﻨﺞ 20 ﮔﺮم رازﻳﺎﻧﻪ را در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آﺑﺠﻮش دم ﻛﺮده ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻏﺬا ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﻣﻴﻞ ﺷﻮد. 
طریقه مصرف رازیانه برای رفع بوی بد دهان و درمان گلودرد
به این منظور میتوان رازیانه را قرقره کرد یا بذر آن را داخل دهان گذاشت و چند دقیقه جوید. به این منظور بعد از غذا چند دانه رازیانه را در دهان خود نگه دارید و آهسته آب آن را که در دهان جمع میشود، فرو ببرید.
طریقه مصرف رازیانه برای استفاده موضعی و درمان چین و چروک صورت
برای استفاده موضعی و درمان چین و چروک و شادابی پوست صورت، ابتدا دانههای رازیانه را پودر کنید و یک قاشق مرباخوری از آن را در نصف لیوان آب جوش به مدت یک ساعت دم کنید. سپس دم کرده آن را صاف و با عسل و 1 قاشق غذاخوری ماست شیرین مخلوط و به مدت 20 دقیقه این مخلوط را روی صورت قرار دهید.
طریقه مصرف رازیانه برای لاغری
برای لاغری با رازیانه، بهتر است با مصرف روزی یک تا ۲ لیوان دمنوش یا عرق رازیانه شروع کنید؛ لازم است ابتدا میزان مصرف کم باشد و سپس افزایش دهید، همچنین ذکر این نکته ضروری است که اگرچه دم‌نوش رازیانه طبیعی است اما باید مراقب بود که به آن حساسیت نداشته باشید، همچنین زنان باردار نباید آن را مصرف کنند.
برای تهیه دمنوش رازیانه پس از جوش آمدن آب، دانه‌های گیاه رازیانه را به آن اضافه کنید و زیر آن را خاموش کنید و بگذارید دم بکشد و پس از خنک شدن در یخچال قرار دهید. برای یک لیتر آب از 2 قاشق غذاخوری رازیانه استفاده شود. همچنین می‌توان برای داشتن نتیجه بهتر دانه‌های رازیانه را یک شب خیساند و یا دانه‌ها را تفت دهید تا خوشبو شود. میزان مورد استفاده برای لاغری با رازیانه، به طور متوسط روزانه حداکثر 5 گرم یا یک تا سه استکان عرق رازیانه است.
قابل توجه اینکه اگرچه رازیانه و لاغری مرتبط بوده و مصرف آن در کاهش وزن مؤثر است، اما خوردن زیاد آن باعث تسریع روند کاهش وزن نخواهد شد و مانند همه چیز باید در مصرف آن تعادل رعایت شود، همچنین رازیانه دارای طبعی بسیار گرم می‌باشد به همین دلیل نباید به صورت روزانه در مصرف آن زیاده‌روی کرد. 


ﻋﻮارض‌ﺟﺎﻧﺒﻲ  
از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دوزﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻮارض‌ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺪرت واﻛﻨﺶ‌ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف آن ممکن است ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. حساسیت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺮژي با ﻛﺮﻓﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ
ﺑﺠﺰ دﻣﻨﻮش و ﺧﻮد ﮔﻴﺎه ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻓﺮآورده‌ﻫﺎي آن در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ.

  • در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻴﻮه ﺑﺮاي ﻣﺪاواي ﻧﻔﺦ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و رﻳﺸﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﻳﺒﻮﺳﺖ و ﻣﺴﻬﻞ، ﺳﻜﺴﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﺑﺮﻧﺪ  
  • دم ﻛﺮده ﺑﺬر رازﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺳﻬﺎل و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﺪه، ﺑﺎ ﻋﺴﻞ و ﺳﻜﻨﺠﺒﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺐ‌ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. همچنین از دم ﻛﺮده بذر رازیانه ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎدﻫﺎ، درد ﭘﻬﻠﻮ و ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه، رﻓﻊ ﺑﻠﻐﻢ ﺗﺮش، رﻓﻊ اﺳﻬﺎل ﻣﺰﻣﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اشتراک گذاری

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی

شماره همراه خود را وارد نمایید

محصولات ارگانیک
صد در صد طبیعی
تغذیه سالم
خرید آنلاین
پرداخت در محل
قیمت رقابتی
ارسال به سراسر کشور

جهت استفاده از امکانات سایت لطفا ثبت نام و یا ورود کنید