Article Detail

 ﻣﻘﺪﻣﻪ   
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده‌اي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌های ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي ﺑﻬﺮه ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻪ‌زراﻋﯽ و ﺑﻪ‌ﻧﮋادي ﻫﺮ روز روش‌های ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﺰارع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 15 ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر 15 اﻓﺰﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻼح زمین‌های ﮐﺸﺎورزي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺻﻼح ﺧﺎك و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ، ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دور ﻣﯽ‌زﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ﺑﯽ‌ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻیی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﻫﺎ، ﻋﻠﻒ ﮐﺶ‌ﻫﺎ و آﻓﺖ‌ﮐﺶ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ در ﻧﻮع ﺧﺎك، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬایی و دﯾﮕﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﻓﺎﯾﺪه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻻي آن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ   
ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي زراﻋﯽ از اواﺧﺮ دﻫﻪ 1980 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺒﮑﻪ‌اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﺰرﻋﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد. در دﻫﻪ 1990 اﺳﺘﻔﺎده از GPS به ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. در ﺣﺪود ﺳﺎل 1993 اﺳﺘﻔﺎده از GPS در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮاد‌ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎك (ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك) در واﻗﻊ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي زراﻋﯽ ﺑﻮد. 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ   
ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪي دوره‌اي اﺳﺖ. ﻋﻤﻮما کشاورزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، ﺟﻤﻊ‌آوري داده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ را دارﻧﺪ:         
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ: اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.        
ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ: ﺑﺬرﮐﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺻﻞ‌ﺧﯿﺰي ﺧﺎك ﮐﻪ داده‌ﻫﺎي آن ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ ﺟﻤﻊ‌آوري ﺷﺪه اﺳﺖ (داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ)، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد.ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ‌اي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﻣﯽ‌ﺑﺎشند ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮند.          
ﺑﺮداﺷﺖ: در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ‌آوري و ﻧﻘﺸﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‌اش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﺎورز را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮد روش‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه او را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از روش‌ﻫﺎي دﯾﮕﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد. 
 ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ و ﺧﺎك     
در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ، ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را دارد.ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاد‌ ﻣﻐﺬي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺧﺎك در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻞ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻤﻊ‌آوري ﻣﯽ‌ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ‌زدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﮐﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﻤﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﺮﻓﺖ. روش ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ‌ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري‌ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮد داده ﻣﯽ‌ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺶ ﮐﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ‌ﺳﺎزد، ﮐﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در روش‌ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮد، ﻫﺪف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك را، اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮي ﮐﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﻟﮕﻮي ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك و رﺷﺪ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮد، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ آب‌ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ‌زﻣﯿﻨﯽ از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.         
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك و ﺟﻮد دارد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎن وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ و آب    
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ‌ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﮏ، ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ آب آﺑﯿﺎري اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آب ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺪود‌ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮد.         
ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب آﺑﯿﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده، ﻣﻮﺟﺐ آﺑﺸﻮﯾﯽ ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯿﺎه در ﺧﺎك و آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﺑﯿﺎري ﮐﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ، ﮔﯿﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻓﯽ آب در ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﺮخ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺗﻘﻮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎوري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.         
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮي دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎري را ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ دﻣﺎي ﺧﺎك و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﮏ ﺛﺒﺎت ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪار آب ﺧﺎك در ﻃﯽ زﻣﺎن و در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ آب ﺧﺎك ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و اﻧﺪازه ذرات ﺧﺎك ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺗﻮﻣﺮ و اﻧﺪرﺳﻮن (1995) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارﺗﻔﺎع، ﺷﯿﺐ و اﻧﺪازه ذرات ﺧﺎك ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ. ﭘﯿﺮس داﺳﯿﻠﻮا و ﻫﻤﮑﺎران (2001) درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رس،ﮐﺮﺑﻦ و روش ﺧﺎك ورزي ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ذﺧﯿﺮه آب در ﺧﺎك دارد.       
ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ. استار (2005)، ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك را در ﯾﮏ ﺗﻨﺎوب دو ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ_ﺟﻮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد. اﻟﮑﻮﻓﯿﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (2006) ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﺮخ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب را ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ و آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري‌ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ    
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻨﺘﯽ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري‌ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺗﻔﺎوت‌ﻫﺎيی ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺎن وﯾﮋه، در ﻣﺰراع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﻧﻈﯿﺮ GPS,GIS و سنجش از دور ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري‌ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﮐﺸﺎورز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط وﯾﮋه آﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫش آﻟﻮدﮔﯽ‌ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد آﻓﺖ‌ﮐﺶ‌ﻫﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺰرﻋﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ.       
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺎن وﯾﮋه آﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻢ در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮑﺒﺎر آﻓﺖ ﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺎن وﯾﮋه آﻓﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻓﺎت در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻓﺖ‌ﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺎن وﯾﮋه آﻓﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﺳﮏ ﮐﻠﺮادو ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد 12 مرتبه حشره‌کش در یک فصل زراعی دارد. وﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران (1996) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻓﺖ‌ﮐﺶ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻣﮑﺎن و ﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 30 تا 40 درصد کمتر از ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن‌ها در ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ.
 کشاورزی دقیق و علف‌های هرز 
ﻓﻮاﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎن وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ روش ﻣﮑﺎن وﯾﮋه، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز، اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﺿﻌﯽ آن‌ها ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﻃﻼع از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي‌ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ درك ﻣﺎ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.         
ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮي‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  همراه دارد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش بین 40 تا 60 درصد می‌باشد. 
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن‌ها راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒ‌ﮐﺶ‌ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ‌ﮐﺶ‌ﻫﺎ در ﻏﻼت زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ‌ﻫﺎ ﺗﺎ 60 درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮگ ﻫﺎ تا 90 درصد کاهش می‌یابد.  ﻧﺎﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي هرز، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ زراﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد .        
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎن وﯾﮋه ﻻزم اﺳﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. ﻧﻘﺸﻪ‌های ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‌ي ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. مارش علف‌های هرز در ﮐﻮادرات‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ روﺷﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از درون‌ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از روش‌ﻫﺎي درون ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺳﻮم، روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ اﺳﺖ.

از جمله فناوری‌های مورد استفاده در کشاورزی دقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

GPS) Global Positioning System): سامانه موقعیت‌یابی جهانی یا جی‌پی‌اس سامانه‌ای برای یافتن موقعیت جغرافیایی است. این سامانه شامل ۲۴ ماهواره است که زمین را دور می‌زنند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد. راکت‌های کوچکی این ماهواره‌ها را در مسیر درست نگاه می‌دارد (شکل 1).

شکل 1: سیستم مشاهده جهانی بر اساس ماهواره‌های قرار گرفته در مدار‌های خاصی از زمین

GIS) Geographic Information System): سیستم اطلاعات جغرافیایی یا فناوری GIS به ذخیره اطلاعات داخل و خارج از مزرعه کمک می‌کند و آن را با نرم افزارهای مربوطه و تهیه نقشه کامپیوتری اصلاح نموده و بکار می‌گیرند و در نهایت برای تخصیص نهاده‌ها مورد استفاده قرار دهند. مثلا در انتخاب آفت‌کش‌های مناسب جهت کنترل عوامل خسارت‌زای گیاهی در هر منطقه و دوز مصرفی آنها تصمیم‌گیری نمایند.

VRT) Variable Rate Technology): فناوری میزان تغییر شامل تجهیزاتی است که به صورت کامپیوتری کنترل شده و مرتب مقدار مصرف نهاده ها مثلا"دوز مصرفی آفت‌کش‌ها را تعدیل می‌نمایند. داده‌های حاصل از نمونه برداری، دستورالعمل‌هایی را برای آفت کش‌ها، علف کش¬ها، بذور و حتی آب آبیاری فراهم می‌نمایند تا برای هر ناحیه بطور مجزا بکار رود.

RS) Remote Sensing): سنجش از راه دور علم، هنر و فن کسب اطلاعات قابل اطمینان از پدیده‌ها یا اجسام بدون تماس فیزیکی با آن‌ها و تفسیر و اندازه‌گیری به کمک این اطلاعات است.

در رابطه با افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، کنترل و مبارزه به موقع و اصولی با عوامل بیماری‌زای گیاهی، برنامه‌ریزی در صادرات محصولات و در نهایت رسیدن به خود‌کفایی کشاورزی به سادگی می‌توان از علم سنجش‌از‌دور استفاده کرد در حالیکه در روش‌های معمول پایش مزارع و باغات، دامنه فعالیت محدودتر بوده و داده‌های کمتری در اختیار کاربر قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان از کاربرد‌های متعدد سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب در مشاهده، ارزیابی، کنترل، نظارت و مدیریت منابع خاک و آب، پوشش گیاهی، محیط زیست، اکوسیستم و بلایای طبیعی، استفاده نمود.

مزایای استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از راه دور در کشاورزی دقیق:

1- سنجش ازدور محصولات زراعی به علت دارا بودن توانائی پوشش سطوح وسیع زراعی با سرعت و بطور مکرر، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی بازدید از مزارع و باغات بوده و اطلاعات به‌روز در خصوص شرایط محصول زراعی فراهم ‌سازد.

2- استفاده از علم سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای، ما را در دستیابی به آمایش زمین‌های کشاورزی یعنی استفاده بهینه از منابع، امکانات و چگونگی استقرار انسان‌ها در زمینه فعالیت در فضای کشت و کار در هر منطقه کمک می‌کند.

3- آگاهي از روند تغییرات پوشش‌گیاهي مثل تغییرات فصلی فنولوژی گیاهان‌زراعی در مناطق مختلف (برای کنترل برخی بیماری‌های گیاهی اطلاع از فنولوژی دقیق گیاه ضروری است).

4- مديريت، ساماندهي و نظارت بر تغییرات پوشش‌های گیاهی که در اثر خسارت آفات و بیماری‌ها بوجود می‌آید توسط داده‌های چند زمانه و کلی‌نگر سنجش از دور و آنالیزهای GIS بسیار راحت تر شده است.

5- با توجه به اینکه کشاورزی در ایران نزدیک به ده درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده، سرمایه گذاری در این بخش به طور قابل توجهی درآمدزا خواهد بود. یکی از روش‌های افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و افزایش ظرفیت صادرات به بازارهای بین اللملی، تولید محصول سالم و عاری از هر گونه آفت و بیماری است.

 نتیجه‌گیری 
به رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه‌اﯾﯽ را ﻣﯽ‌ﻃﻠﺒﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎي ﻋﻤﺪه‌اي ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز در زﻣﯿﻨﻪ آب، ﻏﺬا، آﻟﻮدﮔﯽ‌ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﺎ آن‌ها ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﻧﺴﻞ‌ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ روي آوردن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﺑﺮﺧﻼف  ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه‌اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزي ﻧﺸﺎن داده‌اﻧﺪ، ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ. ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري و اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‌اي ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻃﻠﺒﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺰارع وﺳﯿﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و داراي ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﮐﺸﺎورزي ﺧﻮاﻫﺪ داشت. 

اشتراک گذاری

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی

شماره همراه خود را وارد نمایید

محصولات ارگانیک
صد در صد طبیعی
تغذیه سالم
خرید آنلاین
پرداخت در محل
قیمت رقابتی
ارسال به سراسر کشور

جهت استفاده از امکانات سایت لطفا ثبت نام و یا ورود کنید