Articles

۱۳۹۹/۰۷/۲۷

گل راعی

گل راعی با نام علمی .Hypericum perforatum L گیاه چندساله، بی‌کرک و یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین گیاه دارویی جهان بوده و کاربرد گسترده‌ای در درمان بسیاری از بیماری‌ها به خصوص افسردگی دارد.
۱۳۹۹/۰۷/۱۶

عروسک پشت پرده

عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) گیاه دارویی مهم از خانواده Solanaceae است كه در طب سنتی ایران و در اكثر نقاط جهان كاربرد درمانی دارد و برای این گیاه خواص متعددی نظیر تب‌بر، ضد التهاب، ضددرد، ضد‌باكتری و ضد‌ویروس گزارش شده است.
۱۳۹۹/۰۷/۱۴

رازیانه

گیاه رازیانه از مهمﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ و داروﻳﻲ میﺑﺎﺷﺪ و از اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان است. رازﻳﺎﻧﻪ داراي اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮده و داﻧﻪ‌ي آن ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه‌ي اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن را آنتول (50 تا 75 درصد) تشکیل می‌دهد. اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﻳﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ، آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد. از ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه‌ي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در داروﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪاواي ﺳﺮﻓﻪ،  دل درد، ﻧﻔﺦ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﺷﻴﺮدﻫﻲ  ﻣﺎدران ﺷﻴﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮد.
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

بادرنجبویه

بادرنجبويه يكي از گياهان دارويي مهم دنيا بوده كه به دليل دارا بودن تركيب‌هاي معطر خاص موجود در اسانسش، در صنايع دارويي، بهداشتي و غذايي كاربرد فراواني دارد.
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در کشاورزی نوین

GIS محیطی برای تلفیق اطلاعات مکانی و توصیفی ایجاد می‌کند تا با استفاده از آن بتوانیم در هر مرحله از کشاورزی علاوه بر وارد کردن اطلاعات، آن‌ها را ذخیره، حفظ و به‌روزرسانی کنیم و با استفاده از اطلاعات، اقدام به کشاورزی کنیم.
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کشاورزی دقیق

ﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ، ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دور ﻣﯽ‌زﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ﺑﯽ‌ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻیی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﻫﺎ، ﻋﻠﻒ ﮐﺶ‌ﻫﺎ و آﻓﺖ‌ﮐﺶ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
۱۳۹۹/۰۶/۰۴

کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت آفات و بیماری‌ها

کشاورزی دقیق بعنوان استراتژی مدیریتی کل مزرعه تعریف می‌شود که با به کارگیری تکنولوژی اطلاعات دریافتی وپردازش آن، هدف بهبود مدیریت تولید وکاهش اثرات زیست محیطی می‌باشد. در واقع کشاورزی دقیق، سیستم مدیریت محصولات بر پایه متغیر های زمانی و مکانی در محصولات و فاکتورهای مربوط به خاک در مزرعه می‌باشد.
۱۳۹۹/۰۵/۲۸

تهیه کود گیاهی ارگانیک و طبیعی از پسماندهای خانگی

کود خانگی یک روش برای کاهش حجم زباله‌های فسادپذیر خانگی و تبدیل آن‌ها به موادی کاربردی است.
۱۳۹۹/۰۵/۱۲

بابونه

بابونه گياهی علفي و يکساله متعلق به تيره کاسني Asteracea است که در صنايع دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي کاربرد فراوان دارد. بابونه در تمام فارماکوپه‌های معتبر به عنوان یك گیاه دارویي معرفي شده و خواص درماني گل‌های این گیاه مورد بررسي قرار گرفته است. از مواد مؤثر گل‌های بابونه داروهای ضد‌تورم، داروهایي برای معالجعه دل درد، نفخ شکم و زخم های پوستي تهیه مي‌شود.
۱۳۹۹/۰۴/۳۰

شیرین بیان

گیاه شیرین‌بیان با نام علمی .Glycyrrhiza glabra L، گیاهی چند ساله از خانواده بقولات (Fabaceae) است که به واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن در دنیا حائز اهمیت بوده و مورد توجه صنایع دارویی، غذایی و حتی دخانیات قرار گرفته است.
۱۳۹۹/۰۴/۱۸

Miracle fruit یا میوه میراکل

میوه میراکل «Miracle fruit» یا میوه عجیب، به دلیل توانایی منحصر به فرد خود برای تغییر طعم ترش به شیرین به این نام نامگذاری شده است.
۱۳۹۹/۰۴/۱۵

رژیم غذایی سالم

رژیم غذایی سالم، رژیمی است که به حفظ و بهبود سلامت عمومی بدن کمک می‌کند. رژیم غذایی سالم مواد مغذی لازم، مایعات کافی، آمینو اسید و اسیدهای چرب لازم، ویتامین‌ها و مواد‌معدنی کافی و همچنین کالری لازم را برای بدن فراهم آورد.

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی

شماره همراه خود را وارد نمایید

محصولات ارگانیک
صد در صد طبیعی
تغذیه سالم
خرید آنلاین
پرداخت در محل
قیمت رقابتی
ارسال به سراسر کشور

جهت استفاده از امکانات سایت لطفا ثبت نام و یا ورود کنید